Licytacja

Dodatkowe informacje:

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kaliszu Edyta Krowiak-Machanek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 13-07-2017r. o godz. 10:15 w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Kaliszu Edyty Krowiak-Machanek 62-800 Kalisz Bankowa 3/4  odbędzie się pierwsza licytacja:
nieruchomości stanowiącej działkę nr 509/3 o pow. 416m2. Działka niezabudowana, częściowo obsiana tzw. samosiejkami, ogrodzona płotem o konstrukcji z płyt betonowych. Działka 509/3 nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej – dojazd do drogi publicznej odbywa się poprzez działkę nr 509/1. Nieruchomość nieuzbrojona, wzdłuż ul. Ludowej w Opatówku znajduje się linia wodociągowa, kanalizacyjna, elektroenergetyczna, gazowa, telefoniczna.

Nieruchomość należy do dłużnika: Patryk Stasiak i jest  położona: 62-860 Opatówek, ul. Ludowa
Dla nieruchomości będącej przedmiotem licytacji  Sąd Rejonowy w Kaliszu VI Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 43413   [NKW: KZ1A/00043413/9]
Suma oszacowania wynosi 6 750,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     5 062,50zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest  675,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce lub na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Kaliszu 49 10202212 0000 5702 0297 0887 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika   odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.