Licytacja

Dodatkowe informacje:

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kaliszu Edyta Krowiak-Machanek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 09-05-2017r. o godz. 13:00 w gmachu Sądu Rejonowego w Kaliszu sala nr 5 62-800 Kalisz, Aleja Wolności 13  odbędzie się pierwsza licytacja:
nieruchomości zabudowanej stanowiącej działki nr 16/2; 16/27 (teren magazynowy) o łącznej powierzchni 01,0662 HA. Teren nieruchomości ogrodzony, w dużej części utwardzony, oświetlony. Nieruchomość posiada dostęp do następującej infrastruktury technicznej sieci: elektroenergetycznej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, gazowej, teletechnicznych.
Na terenie nieruchomości posadowione są: budynek socjalno-biurowy, hala warsztatowa, budynek biurowy, budynek socjalny, magazyn murowany, wiata magazynowa zamknięta, portiernia, budynek składu opału.
Nieruchomość należy do dłużnika:Przedsiębiorstwo Ulic i Mostów Sp. z o.o.,
położona jest: 62-800 Kalisz, ul Częstochowska 95A,
Dla nieruchomości będącej przedmiotem licytacji Sąd Rejonowy w Kaliszu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 42517   [NKW: KZ1A/00042517/1]
Suma oszacowania wynosi 2 349 300,00zł (zawiera podatek VAT w stawce 23%), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     1 761 975,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 234 930,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce lub na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Kaliszu 49 10202212 0000 5702 0297 0887 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika   odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz.360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów