Licytacja

Dodatkowe informacje:

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kaliszu Edyta Krowiak-Machanek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 12-07-2017r. o godz. 12:30 w gmachu Sądu Rejonowego w Kaliszu sala nr 129 62-800 Kalisz, Al. Wolności 13  odbędzie się pierwsza licytacja:
udziału 4/5 w nieruchomości stanowiącej działkę nr 6/2 o pow. 0,2410 ha. Na terenie nieruchomości posadowiony jest budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie wolnostojącej funkcjonalnie podzielony na dwie osobne części (część stara i część rozbudowaną). Stan techniczny budynku części starej – niski, stan techniczny budynku części rozbudowanej – dobry. Standard wykończenia pomieszczeń części starej – niski, części rozbudowanej dobry.
Budynek mieszkalny o pow. użytkowej 142,20m2 składa się (część stara): wiatrołap, 2 pokoje, łazienka, kuchnia, (część dobudowana i rozbudowana): kuchnia, 2 pokoje, łazienka, sypialnia, salon, wiatrołap.
Nieruchomość posiada dostęp do infrastruktury technicznej: sieci energetycznej, sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej, sieci gazowej.
Nieruchomość obciążona ograniczonym prawem rzeczowym w postaci:
dożywotniego użytkowania dotychczas zajmowanych pomieszczeń (tj. starej części budynku o pow. użytkowej
45,30m2). Prawo przysługuje Genowefie Szcześniak, Sławomirowi Szcześniak.
Udział 4/5 w nieruchomości należy do dłużnika: Piotr Wdowczyk
Nieruchomość położona jest: 62-800 Kalisz, ul.Długa 11,
Dla nieruchomości będącej przedmiotem licytacji Sąd Rejonowy w Kaliszu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 27914   [NKW: KZ1A/00027914/3].
Suma oszacowania udziału 3/4 w nieruchomości wynosi 251 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     188 250,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 25 100,00zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce lub  na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Kaliszu 49 10202212 0000 5702 0297 0887
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika   odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.